Stronę napędza Drupal

4. edycja Programu „Studenci dla Otoczenia”

W semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 rusza kolejna, czwarta edycja Programu „Studenci dla Otoczenia”. Celem programu jest kształcenie kompetencji praktycznych i społecznych studentów przez przygotowanie i realizację projektu na rzecz wybranej instytucji czy grupy społecznej (np. osoby starsze, młodzież licealna), przy współpracy z tutorami oraz ekspertami z instytucji zewnętrznej.

Odbiorcami Programu są studenci ostatnich czterech semestrów studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, w szczególności w obszarze nauk społecznych. Poprzez udział w Programie studenci mają okazję zwiększyć praktyczne umiejętności diagnozowania problemów społeczno-gospodarczych i realizacji działań na rzecz społeczności lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów innowacyjności, działając w warunkach „żywego” laboratorium społecznego. Studenci pogłębiają także wiedzę na temat metod i narzędzi przydatnych do przygotowania i realizacji projektów o charakterze wdrożeniowym. Dzięki bezpośrednim kontaktom z przedstawicielami instytucji zewnętrznych zwiększają swoją wiedzę na temat aktualnej sytuacji na rynku pracy, w tym oczekiwań pracodawców co do umiejętności i kompetencji, jakimi powinni wykazywać się absolwenci studiów wyższych.
Efekty pracy studentów mają wartość aplikacyjną. Poziom i sposób wdrożenia wypracowanych produktów lub rozwiązań zależą od rodzaju projektu, efekty powinny być odpowiedzią na zdefiniowaną potrzebę partnera zewnętrznego czy grupy społecznej.
Partnerami Programu w bardzo zróżnicowanych tematycznie projektach mogą być m.in. instytucje publiczne, samorządy lokalne, fundacje, organizacje kulturalne, turystyczne, społeczne, szkoły podstawowe i średnie, przedstawiciele sektora usług finansowych.

 W sem. letnim r. akadem. 2022/2023 studenci mogą wziąć udział w następujących projektach:

  1. Kosmiczna Noc Muzeów w Żelazowej Woli. Organizacja wydarzenia kulturalnego w praktyce – w ramach projektu studenci przygotują program Nocy Muzeów dla Domu Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli, związanego z tematem muzyki i kosmosu. Studenci wcielają się w role pracowników agencji organizującej wydarzenia kulturalne. Jednostka organizacyjna: Instytut Muzykologii. Więcej: https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=3106-NOCM-OG&callback=g_14b000fc
  1. Działania grupowe w sztuce – podczas realizacji projektu zostaną poruszone zagadnienia współautorstwa, pracy zespołowej, badań artystycznych i tworzenia sztuki mającej na celu produkowanie wiedzy. Wszystkie te elementy w innowacyjny sposób łączą sztukę i badania społeczne. Kurs obejmie zarówno prezentacje działań twórców i twórczyń pracujących kolektywnie, jak i grupowe sformułowanie celów.
    Jednostka organizacyjna: Instytut Kultury Polskiej. Więcej: https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=3002-SZS-22WT8 
  1. Planowanie przestrzenne w praktyce urbanistycznej i prawnej – projekt zakłada pracę w grupach międzywydziałowych i wykonanie zadania z zakresu planowania przestrzennego we współpracy z Biurem Planowania Rozwoju Warszawy. Jednostka organizacyjna: Wydział Prawa i Administracji. Więcej: https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=2200-1I105&callback=g_470210e8
  1. Inwentaryzacja przyrodnicza planowanego użytku geologicznego na obszarze dolnej części doliny rzeki Małej (gmina Konstancin-Jeziorna) – celem projektu jest rozpoznanie uwarunkowań przyrodniczych planowanego użytku ekologicznego oraz ocena jego znaczenia dla zachowania różnorodności biologicznej oraz funkcji retencji naturalnej na obszarze gminy Konstancin-Jeziorna. Jednostka organizacyjna: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych. Więcej: https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=1900-ZIP-IPPUE-W
  1. Integracja przez sport – wspieranie różnorodności kulturowej w społecznościach lokalnych – w ramach projektu studenci we współpracy ze społecznościami oraz ekspertami Fundacji dla Wolności (https://www.fundacjadlawolnosci.org/) zaplanują, przygotują i zrealizują trzy lub cztery zespołowe mini-projekty społeczne. Celem działań będzie integracja oraz przeciwdziałanie wykluczeniu i dyskryminacji migrantów i migrantek mieszkających na terenie trzech podwarszawskich gmin: Marki, Izabelin, Podkowa Leśna, a także wzmocnienie potencjału lokalnych środowisk w zarządzaniu różnorodnością. Jednostka organizacyjna: Artes Liberales. Więcej: https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=3700-FAKUL-SDO&callback=g_3afccd40
  1. Living Lab – innowacje w przestrzeni Warszawy – projekt zakłada analizę dostępności usług w wybranej dzielnicy Warszawy (Targówek) oraz oczekiwań mieszkańców w tym zakresie. Przeprowadzone badania pozwolą określić czy Targówek spełnia kryteria stawiane dzielnicom 15-minutowym. Zidentyfikowane zostaną obszary koncentracji usług krytycznych i obszary wykluczone, których mieszkańcy mają utrudniony dostęp do kluczowych usług w sąsiedztwie domu. Obraz Targówka uzyskany z diagnozy będzie skonfrontowany z opiniami mieszkańców oraz realizowanymi i planowanymi inwestycjami. Jednostka organizacyjna: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych. Więcej: https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=1900-ZIP-LLIW-OG
  2. Foresightowe laboratorium społeczne - kurs ma na celu rozwój kompetencji praktycznych i społecznych studenta w zakresie realizowanego przez niego indywidualnego projektu foresightowego (IPF) na rzecz wybranej instytucji i społeczności lokalnej. Podstawowy zakres tematyczny kursu koncentruje się na dwóch zagadnieniach: kompetencjach społecznych oraz możliwości praktycznego zastosowania wyników IPF zarówno w instytucjach, z którymi współpracują studenci, jak i w obszarze komercjalizacji. Jednostka organizacyjna: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych. Więcej: https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=1900-7-FLS-FRT-W

Na zajęcia można zarejestrować się za pośrednictwem rejestracji żetonowej:  

https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/catalogue.php?rg=0000-2022L-OG-UN&group=0000-SPOL-OG

Zapraszamy!

 

 

 

 

 

 

 

Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") aby zapewnić maksymalną wygodę w korzystaniu z naszego serwisu.

Zgadzam się Ukryj komunikat