Stronę napędza Drupal

Deklaracja dostępności

Uniwersytet Warszawski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikaSerwis nie posiada mapy stron.cji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zip.uw.edu.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-04-01.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-08 .

Status zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Kotwice (odnośniki w obrębie strony)
  • Link do przeskoczenia do treści strony istnieje ale jest uszkodzony.
 • Linki
  • Serwis posiada odnośniki kontekstowe, których treść nie informuje jednoznacznie o celu.
  • Serwis posiada powtórzone linki.
 • Znacznik języka strony lub treści tekstowej.
  • Serwis posiada nieprawidłowy znacznik języka strony dla angielskojęzycznej wersji serwisu.
 • Nagłówki
  • Strona główna nie posiada nagłówka H1.
 • Obszary strony, tzw. landmarki
  • Serwis nie posiada zdefiniowanych obszarów tzw. landmarków.
 • Tabele
  • Tabele nie posiadają zdefiniowanych komórek nagłówkowych.
 • Wyszukiwanie w serwisie
  • Serwis nie posiada mechanizmu wyszukiwania.
 • Mapa serwisu, zrozumiałość struktury serwisu, łatwość odnajdywania informacji
  • Serwis nie posiada mapy stron.
 • Widoczność fokusa klawiatury
  • Serwis ukrywa widoczność fokusu klawiatury.
 • Dostępność elementów klikalnych
  • Strona zawiera elementy klikalne, które nie są obsługiwane przy użyciu klawiatury.
 • Wyróżnienie linków i innych istotnych elementów strony
  • Serwis posiada odnośniki wyróżnione tylko kolorem.
 • Logiczna kolejność fokusa klawiatury
  • Serwis pomija położenie fokusu dla niektórych elementów sterujących.
 • Walidacja HTML/CSS
  • W serwisie występują problemy z walidacją HTML.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-04-26.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez
podmiot publiczny: Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami UW.

Skróty klawiaturowe

Na stronie www.zip.uw.edu.pl nie zastosowano żadnych specjalnych
skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą kontaktową w sprawach związanych z dostępnością tej strony internetowej jest Agata Rosińska. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: e-mail: agata.rosinska@uw.edu.pl, telefon 22 55 24 106. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Pełen wykaz budynków należących do UW znajduje się na stronie deklaracji dostępności UW.

Jednostka Prowadząca deklaruje dostępność architektoniczną budynku: Stary BUW, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa (Śródmieście)

Kierownik / Dyrektor administracyjny: Daniel Wieczorek

Telefon: 608488690

Email: daniel.wieczorek@adm.uw.edu.pl

Wejście do budynku

 1. Wejście główne o szerokości: przy otwartym jednym skrzydle 104 cm oraz 212 cm przy otwarciu dwóch skrzydeł. Wejście bez podjazdów i progów otwierane automatycznie lub z przycisku na ścianie. Dalej w holu schody, a także dźwig pionowy platformowy z przywołaniem za pomocą dzwonka. 
 2. Wejście boczne od Wydz. Orientalistycznego szer. 73 jedno skrzydło oraz 152 cm dwa skrzydła otwierane automatycznie lub z przycisku. Wejście bez podjazdów dalej dźwig osobowy pochyły z przywołaniem obsługi w formie dzwonka do portierni.  Wejście od orientalistyki klatka wschodnia. Jedno skrzydło o szer. 73 cm lub dwa o szer. 152 cm bez podjazdów otwierane automatycznie lub z przycisku. 
 3. Wejście od Wydz. Prawa jedno skrzydło o szer. 73 cm oraz dwa o szer. 152 cm otwierane automatycznie. Przed wejściem dwa stopnie.
 4. Wejście od Wydz. Prawa klatka wschodnia. Jedno skrzydło szer. 73 oraz dwa szer. 152 cm. Otwierane automatycznie lub z przycisku z podejściem z dwoma stopniami zew. i wew.

Korytarze i przejścia

Korytarze płaskie. Od strony wejścia głównego znajdują się schody oraz dźwig platformowy pionowy z przywołaniem obsługi za pomocą dzwonka. Dalej winda z dostępem do wszystkich poziomów budynku.

Procedury

Przywołanie obsługi odbywa się za pośrednictwem dzwonka przy dźwigach lub bezpośrednio przy portierni. Pracownik obsługi pomaga w zajęciu bezpiecznej pozycji na platformie następnie wyprowadza z platformy jeśli osoba przewożona sobie tego życzy. Każdorazowo gdy istnieje taka potrzeba pracownicy asystują służąc pomocą.

Dodatkowa pomoc

Pomoc dostępna po powiadomieniu obsługi budynku.

Łazienki, toalety, szatnie

Na każdym piętrze znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych wraz z przywołaniem obsługi za pośrednictwem dzwonka na portiernię.

Dodatkowe dostosowania

Przy wejściach do sal nad klamkami znajdują się podpisy brajlowskie. Brak informacji głosowej w windach.

Dojazd i miejsca parkingowe

Dojazd autobusem do przystanku Uniwersytet na Karkowskim Przedmieściu. Parking dla osób z niepełnosprawnościami na terenie Kampusu Centralnego po wcześniejszym uzyskaniu karty parkingowej. Pomocy w pozyskaniu karty udziela Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Nie ma ograniczeń wstępu z psem asystującym.

Tłumacz PJM

Potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza PJM należy składać do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UW z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Kontakt do BON: /22/ 55 24 22, bon@uw.edu.pl, www.bon.uw.edu.pl.

Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") aby zapewnić maksymalną wygodę w korzystaniu z naszego serwisu.

Zgadzam się Ukryj komunikat